Polityka Prywatności

Home / Polityka cookies

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje, w jaki sposób chronimy prywatność użytkowników oraz jak przetwarzane są dane osobowe na stronie internetowej marbetgreen.com

I. Administrator / inspektor ochrony danych / organ nadzorczy

Administrator danych osobowych
Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje w stosunku do przetwarzania danych przez:
MARBET Spółka z o.o.
ul. Chochołowska 28
43-346 Bielsko-Biała, Polska
tel. +48 33 81 27 100

Inspektor ochrony danych
Jeżeli informacje zawarte w niniejszej Polityce prywatności nie są dostateczne bądź zrozumiałe, prosimy skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych:
Grzegorz Krawiec
MARBET Spółka z o.o.
ul. Chochołowska 28
43-346 Bielsko-Biała, Polska
e-mail: rodo@marbet.com.pl
tel. +48 790 215 608

Właściwy organ nadzorczy
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa, Polska
strona internetowa: www.uodo.gov.pl

II. Definicje

Definicje wynikają z rozporządzenia (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej „ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych” lub „RODO”).

III. Zasady ogólne / informacje

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników witryny zasadniczo tylko w zakresie wymaganym do zrealizowania i udostępnienia naszych świadczeń oraz do wyświetlania naszej strony.
Dane osobowe mogą być przetwarzane do innych celów tylko:

 • po uzyskaniu zgody użytkownika,
 • jeżeli przetwarzanie służy do celów realizacji umowy lub
 • ochrony prawnie uzasadnionych interesów, z wyjątkiem sytuacji, w której nadrzędny charakter wobec tych celów i interesów mają interesy lub podstawowe prawa oraz wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

Wyjątek stanowią przypadki, w których przetwarzanie danych jest dozwolone na podstawie przepisów prawa.

2. Podstawy prawne

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Podczas przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to również przetwarzania wymaganego do wykonania działań poprzedzających zawarcie umowy.
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zobowiązania prawnego, któremu podlegamy, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Przetwarzanie danych w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą nie mają nadrzędnego charakteru nad wymienionymi uprzednio interesami.

3. Uzyskanie zgody / prawo do wycofania zgody

Zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO uzyskiwana jest z reguły w sposób elektroniczny.
Zgoda wyrażana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, co służy jako udokumentowanie wyrażenia zgody. Udzieloną zgodę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość. Ewentualne wycofanie należy przekazać na dane kontaktowe podane w pkt. I na dane Administratora lub inspektora ochrony danych.

4. Odbiorcy danych osobowych

Do realizacji naszej witryny wyznaczamy częściowo usługodawców zewnętrznych, którzy w ramach świadczenia usług działają na nasze zlecenie i według naszych instrukcji (podmiot przetwarzający dane). Ci usługodawcy mogą w ramach świadczenia usług otrzymywać dane osobowe lub stykać się z takimi danymi, w związku z czym są stronami trzecimi lub odbiorcami w rozumieniu RODO.
W takim przypadku dbamy, aby nasi usługodawcy zapewnili odpowiednie gwarancje, że mają dostępne odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz przetwarzają dane w sposób zgodny z wymogami tego rozporządzenia i zapewniają ochronę praw osób, których dane dotyczą (por. art. 28 RODO).
Jeżeli dane osobowe są przekazywane stronom trzecim i/lub odbiorcom w sposób inny niż w celu przetwarzania w ramach zlecenia, zapewniamy, że odbywa się to wyłącznie zgodnie z wymogami RODO (np. art. 6 ust. 4 RODO) oraz tylko, jeśli występuje odpowiednia podstawa prawna (np. art. 6 ust. 4 RODO).

5. Przetwarzanie danych w tzw. państwach trzecich

Dane osobowe są zasadniczo przetwarzane w UE lub w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”).
Jedynie w wyjątkowych przypadkach (np. w związku z korzystaniem z usług usługodawców z segmentu analiz internetowych) może dojść do przekazania informacji to tzw. państw trzecich. Państwa trzecie to kraje nienależące do Unii Europejskiej i/lub niemające podpisanego traktatu o przynależności do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których nie można założyć odpowiedniego poziomu ochrony danych zgodnie z normami UE.
Jeżeli przekazywane informacje obejmują również dane osobowe, to przed takim przekazaniem zapewniamy, że w danym państwie trzecim lub u danego odbiorcy w państwie trzecim zapewniony jest odpowiedni poziom ochrony danych. Może to wynikać z tak zwanej „decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony” Unii Europejskiej lub zostać zapewnione na podstawie tak zwanych „standardowych klauzul umownych UE”.

6. Usuwanie danych i okres przechowywania

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą są usuwane lub blokowane, jeżeli nie ma celu ich przetwarzania. Przechowywanie w przypadku braku celu przetwarzania następuje tylko wtedy, gdy jest to przewidziane przez europejskiego lub krajowego ustawodawcę na podstawie unijnych rozporządzeń prawnych, ustaw lub innych przepisów, którym podlega nasze przedsiębiorstwo (np. w celu spełnienia ustawowych obowiązków przechowywania i/lub w razie występowania uzasadnionego interesu przechowywania, np. w trakcie okresów przedawnienia w celu obrony prawnej przed wszelkimi roszczeniami). Blokada lub usunięcie danych następuje również wtedy, gdy upłynie termin przechowywania wyznaczony przez wymienione normy, chyba że występuje konieczność dalszego przechowywania danych w celu zawarcia umowy lub do innych celów.

IV. Wyświetlanie strony internetowej

1. Cel i podstawa prawna

Podczas wyświetlania naszej strony internetowej działająca na Twoim urządzeniu końcowym przeglądarka bez Twojego udziału wysyła na serwer naszej strony i czasowo zapisuje poniższe dane (zwane danej „danymi dziennika”):

 • informacje o typie przeglądarki i używanej wersji;
 • system operacyjny użytkownika;
 • dostawca usług internetowych użytkownika;
 • adres IP użytkownika (bez danych osobowych);
 • data i godzina dostępu;
 • strony internetowe, z których system użytkownika wchodzi na naszą stronę internetową;
 • strony internetowe, które są wywoływane z systemu użytkownika przez naszą stronę internetową;
 • poruszanie się użytkownika po naszej stronie.

Podstawę prawną przetwarzania adresu IP oraz pozostałych danych wskazanych powyżej stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z wymienionych powyżej celów przetwarzania. Jeżeli prezentacja służy przygotowaniu umowy, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

2. Odbiorcy danych / kategorie odbiorców danych

Dane nie są przekazywane os. trzecim.

3. Usuwanie danych i okres przechowywania

Adres IP jest przechowywany przez okres 30 dni, a następnie automatycznie usuwany.
W odniesieniu do danych takich jak: typ/wersja przeglądarki, używany system operacyjny, adres URL (strony odwiedzonej wcześniej), nazwa hosta komputera, z którego nastąpiło wejście (adres IP), godzina wysłania zapytania na serwer, więcej informacji na temat ich przetwarzania znajdziesz w punkcie VI.2..

4. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Rejestrowanie danych dziennika w celu udostępnienia strony internetowej wraz z ich zapisywaniem w plikach dziennika w wymienionych granicach jest niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. Użytkownik nie ma możliwości sprzeciwu.
Inne zasady obowiązują w przypadku przetwarzania danych dziennika do celów analitycznych, ponieważ wynikają one z pkt. VIII, w zależności od aktualnie stosowanego narzędzia do analiz internetowych lub rodzaju analizy danych (osobowych/zanonimizowanych/spseudonimizowanych).

 

V. Użycie plików cookies

1. Cel i podstawa prawna

Na naszej stronie stosowane są pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są umieszczane na Twoim urządzeniu (laptopie, tablecie, smartfonie, itp.) gdy odwiedzasz nasze strony internetowe. W pliku cookie przechowywane są informacje związane z konkretnym używanym przez Ciebie urządzeniem. Taki plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki w momencie ponownego wejścia na stronę internetową. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy bezpośrednio informowani o Twojej tożsamości.

Wykorzystanie plików cookie służy następującym celom, w zależności od kategorii pliku cookie:

 • Niezbędne. Celem stosowania tych plików cookie jest uproszczenie korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie są dostępne bez zastosowania plików cookie (np. do wyświetlania naszej strony internetowej/funkcji, z których chcesz skorzystać , do zapamiętania twojej rejestracji w obszarze logowania, itp.). Aby z nich korzystać, konieczne jest ponowne rozpoznanie przeglądarki również po przejściu na inną stronę. Dane użytkownika nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkownika. Stosowane pliki cookie uwzględniają w szczególności przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych: wejścia użytkownika (aby zapamiętać dane wejściowe na kilku podstronach), dane uwierzytelniające (w celu identyfikacji użytkownika po rejestracji dla uzyskania dostępu do autoryzowanych treści podczas kolejnych wizyt), zdarzenia istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa (np. wykrycie wielu nieudanych prób logowania), dane do odtwarzania treści multimedialnych.
 • Preferencje. Pozwalają nam uwzględnić Twoje faktyczne lub przypuszczalne preferencje dotyczące wygodnego korzystania z naszej strony internetowej (np. wyświetlać nasze strony internetowe w odpowiednim języku dla użytkownika). Stosowane pliki cookie uwzględniają w szczególności przetwarzanie kategorii danych osobowych związanych z ustawieniem dopasowania interfejsu użytkownika, które nie są powiązane ze stałym identyfikatorem (np. aktywny wybór języka lub określone wyświetlanie zapytań wyszukiwania).
 • Statystyczne. Umożliwiają nam tworzenie anonimowych statystyk dotyczących korzystania z naszych usług w celu dostosowania ich do Twoich potrzeb (np. możemy określić, w jaki sposób jeszcze lepiej dostosować nasze strony internetowe do przyzwyczajeń użytkowników). Stosowane pliki cookie uwzględniają w szczególności przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych związanych z pseudonimizowaniem profili użytkowników z informacjami o korzystaniu z naszej strony internetowej, do których należą typ/wersja przeglądarki, używany system operacyjny, URL strony odsyłającej, nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp, adres IP, czas żądania serwera, indywidualny identyfikator użytkownika, wywołane zdarzenia na stronie internetowej. Łączymy identyfikator użytkownika z innymi danymi pochodzącymi od Ciebie (np. imię i nazwisko, adres e-mail, itp.) jedynie za Twoją wyraźną zgodą. Opierając się wyłącznie na samym identyfikatorze użytkownika, nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat Twojej osoby.
 • Reklamowe. Umożliwiają nam wyświetlanie treści reklamowych, które są dla Ciebie odpowiednie, w oparciu o analizę twojego schematu użytkowania. Schemat użytkowania możemy również śledzić za pośrednictwem różnych stron internetowych, przeglądarek lub urządzeń końcowych za pomocą identyfikatora użytkownika (unikalny identyfikator). Stosowane pliki cookie uwzględniają w szczególności przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych związanych z pseudonimizowaniem profili użytkowników z informacjami o korzystaniu z naszej strony internetowej, do których należą: adres IP, indywidualny identyfikator użytkownika, potencjalne zainteresowanie produktami, wywołane zdarzenia w witrynie. Łączymy identyfikator użytkownika z innymi danymi pochodzącymi od Ciebie (np. imię i nazwisko, adres e-mail, itp.) jedynie za Twoją wyraźną zgodą. Opierając się wyłącznie na samym identyfikatorze użytkownika, nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat Twojej osoby. W stosownych przypadkach udostępniamy identyfikator użytkownika i powiązane profile użytkowania osobom trzecim za pośrednictwem dostawców sieci reklamowych.

Podstawą prawną korzystania z technicznie niezbędnych plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także może nią być art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co oznacza, że przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie Ci niezakłóconego korzystania z naszej witryny internetowej.
Podstawą prawną korzystania z plików cookie w celu ustawienia preferencji, w celach statystycznych i marketingowych jest Twoja zgoda na postawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Możesz odwołać/dostosować swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, bez wpływu na zasadność przetwarzania opartą na zgodzie do momentu odwołania. Usuwając odpowiednie znaczniki wyboru, możesz łatwo odwołać swoją zgodę na odpowiednie cele przetwarzania.

2. Odbiorcy danych / kategorie odbiorców danych

W zakresie przetwarzania danych za pomocą plików cookie do przetwarzania danych dotyczących użytkowania, korzystamy z wyspecjalizowanych usługodawców, szczególnie z sektora marketingu internetowego. Ci usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu jako podmioty przetwarzające, w każdym przypadku są objęcie zobowiązaniami umownymi zgodnie z art. 28 RODO. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych, możemy udostępnić Twój identyfikator użytkownika i powiązane profile użytkowników osobom trzecim za pośrednictwem dostawców sieci reklamowych.

3. Usuwanie danych i okres przechowywania

Pliki cookie są zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika (urządzenie mobilne / komputer) i stamtąd przekazywane na nasze strony internetowe. Rozróżnia się tak zwane pliki cookie stałe i sesyjne. Pliki cookie sesyjne są zapisywane na czas sesji przeglądarki i zostają usunięte po zamknięciu przeglądarki. Pliki cookie stałe nie są usuwane po zamknięciu danej sesji przeglądarki lub są zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika przez dłuższy czas.

4. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Po przejściu na naszą stronę internetową użytkownicy są informowani przez baner informacyjny o stosowaniu plików cookie oraz o niniejszej deklaracji o ochronie danych. Za pośrednictwem banera uzyskiwana jest również zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych stosowanych w tym zakresie.
Użytkownik ma pełną kontrolę nad stosowaniem i zapisywaniem plików cookie. Poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej można zasadniczo dezaktywować lub ograniczyć przekazywanie plików cookie. Już zapisane pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Może się to odbywać również w sposób automatyczny. Jeżeli pliki cookie zostaną dezaktywowane dla naszej strony internetowej, nie będzie możliwości korzystania z jej wszystkich funkcji w pełnym zakresie.

VI. Analiza internetowa / wtyczki sieci społecznościowych

Aby zoptymalizować nasze strony internetowe i dostosować je do zmieniających się przyzwyczajeń i warunków technicznych naszych użytkowników, stosujemy narzędzia do tak zwanej analizy internetowej. Sprawdzamy jakie elementy odwiedzają użytkownicy, czy wyszukiwane informacje są łatwe do znalezienia itd. Na naszej stronie internetowej i w ofertach online przeprowadzamy analizy lub stosujemy poniższe narzędzia do analizy internetowej. Na naszej stronie internetowej wstawiliśmy także przyciski ekranowe („wtyczki”) sieci społecznościowych. Te wtyczki udostępniają różne funkcje, których przedmiot i zakres są określane przez administratora sieci społecznościowych. Należy pamiętać, że adres IP sesji przeglądarki może być powiązany z własnym profilem w danej sieci społecznościowej, jeżeli użytkownik w tym czasie jest do niej zalogowany. Również wizyta na naszej stronie internetowej może zostać powiązana z profilem użytkownika w sieci społecznościowej, jeżeli rozpozna on użytkownika przez ustawiony wcześniej i nadal znajdujący się na komputerze plik cookie sieci społecznościowej.

1. Analiza danych dziennika

Stosowanie danych dziennika do celów analitycznych następuje wyłącznie anonimowo, a w szczególności nie następuje powiązanie z danymi osobowymi użytkownika i/lub adresem IP bądź plikiem cookie. Taka analiza danych dziennika nie podlega przepisom o ochronie danych osobowych RODO.

2. Google Analytics

W celu dostosowania zawartości naszej stronie internetowej do preferencji użytkowników i ich ciągłej optymalizacji (tj. cookies dot. statystyki oraz reklamowe), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, korzystamy z Google Analytics, Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA (’Google’) – usługi analitycznej świadczonej przez firmę Google Inc. (’Google’). W tym kontekście tworzone są spseudonimizowane profile użytkowników i wykorzystywane pliki cookie. Plik cookie generuje przy tym następujące informacje dotyczące korzystania z tej strony internetowej:

 • typ / wersja przeglądarki,
 • używany system operacyjny,
 • adres URL (strony odwiedzonej wcześniej),
 • nazwa hosta komputera, z którego nastąpiło wejście (adres IP),
 • godzina wysłania zapytania na serwer.

Informacje te są używane do analizy korzystania z naszej strony internetowej, sporządzania raportów o aktywności na tych stronach oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych i Internetu w celu przeprowadzenia badań rynkowych i dostosowania zawartości tych stron internetowych do preferencji użytkowników. Adresy IP są anonimizowane, tak aby nie było możliwe ich przyporządkowanie (tak zwane maskowanie IP).

Możesz zarządzać swoją zgodą na instalację plików cookie poprzez ustawienia; jednakże wskazujemy, że w przypadku nieudzielenia lub wycofania zgód, nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich funkcjonalności niniejszej strony internetowej w ich pełnym zakresie. Ponadto możesz zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu przez firmę Google danych zbieranych za pomocą plików cookie oraz dotyczących korzystania przez Ciebie ze strony (w tym adresu IP) poprzez pobranie i zainstalowanie dodatku do przeglądarek dostępnego pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Więcej informacji na temat ochrony danych w odniesieniu do Google Analytics można znaleźć na stronie internetowej Google Analytics.

3. Google Remarketing

Korzystamy z narzędzi remarketingowych udostępnianych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Narzędzia te umożliwiają kierowanie materiałów reklamowych do użytkowników odwiedzających strony partnerskie sieci Google, którzy korzystali już z naszej strony internetowej oraz wykazali zainteresowanie naszą ofertą. Wyświetlenie reklamy następuje przez zastosowanie plików cookie. Pliki cookie umożliwiają analizowanie zachowań użytkownika podczas odwiedzin na stronie internetowej, a następnie wykorzystanie pozyskanych informacji do rekomendowania określonych produktów i prezentacji dedykowanych reklam.
Użytkownicy niezainteresowani otrzymywaniem dedykowanych reklam mogą dezaktywować wykorzystywanie plików cookie przez serwis Google, wchodząc na stronę https://www.google.pl/settings/ads/onweb.
Korzystanie z naszej oferty oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez serwis Google pozyskanych danych o użytkowniku w sposób oraz w celu jak opisano powyżej. Zwracamy uwagę, że w serwisie Google stosowane są odrębne wytyczne dotyczące ochrony danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za tego rodzaju wytyczne i procedury.

4. Piksel Facebooka

Piksel Facebooka co pozwala nam śledzić działania na naszej stronie internetowej i na tej podstawie wyświetlać Tobie dopasowane do Twoich potrzeb informacje o produktach (tj. cookies reklamowe), .
Informacje o tym, jak to działa można znaleźć na stronie Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy
Piksel działa jak pseudonim, to znaczy, że nie tworzy żadnego bezpośredniego związku z jakimikolwiek osobistymi informacjami na Twój temat.
Opcja rezygnacji. Możesz dostosować swoje zgody na wykorzystywanie Piksela Facebooka poprzez:

 1. Zmianę ustawień dot. poszczególnych kategorii plików cookies,
 2. Użytkownicy posiadający konto na Facebooku zgodnie z informacją zawartą w poniższym linku: https://www.facebook.com/about/basics/advertising/ad-preferences
 3. Każdy może zrezygnować z oglądania reklam opartych na zainteresowaniach wyświetlanych przez serwis Facebook lub współpracujące z nim firmy za pośrednictwem European Interactive Digital Advertising Alliance (wybór opcji 'opt-out’), klikając w poniższy link: http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory.

Kiedy blokada obsługi plików cookie zostanie usunięta, dane będą ponownie zbierane przez piksel Facebooka.

VII. Formularz kontaktowy i kontakt mailowy

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, z którego użytkownik może skorzystać do nawiązania kontaktu z nami drogą elektroniczną. Jeżeli użytkownik skorzysta z tej możliwości, to dane wpisane w okienkach wprowadzania zostaną do nas przekazane i zapisane.
Alternatywnie możliwe jest skontaktowanie się przez adres e-mail podany na naszej stronie internetowej. W takim przypadku dane osobowe użytkownika przekazane w wiadomości email zostaną zapisane. Dane nigdy nie są przekazywane stronom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których musimy zwrócić się do stron trzecich w celu rozpatrzenia zapytania.

1. Cel i podstawa prawna

Dane są przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia danego zapytania lub potrzeb użytkownika. Pozostałe dane zebrane w trakcie wysyłania służą do zapobiegania nadużywaniu formularza kontaktowego i zapewnienia bezpieczeństwa naszych technicznych systemów informacyjnych.
Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, względnie art. 6 ust. 1 lit b) RODO. Nasz uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych wynika z celu jakim jest odpowiadanie na Twoje zapytania, rozwiązywanie ewentualnych problemów.

2. Odbiorcy danych / kategorie odbiorców danych

W wyjątkowych przypadkach, Twoje dane są przetwarzane na nasze zlecenie przez firmy podwykonawcze. Firmy te wybieramy z największą starannością, poddajemy audytom i w zawartej umowie zobowiązujemy je do przestrzegania postanowień zawartych w art. 28 RODO.

3. Usuwanie danych i okres przechowywania

Wszystkie dane osobowe, które uzyskaliśmy od Ciebie w ramach zapytań za pośrednictwem tej strony internetowej lub przez e-mail przechowywane są do czasu zakończenia realizacji zgłoszenia i usuwane lub anonimizowane najpóźniej po jego zamknięciu.
W przypadku dochodzenia swoich praw przysługujących podmiotom danych na podstawie RODO, dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata po udzieleniu przez nas ostatecznej odpowiedzi, abyśmy mogli wykazać, że udzieliliśmy Tobie wyczerpujących informacji oraz, że spełnione zostały wymogi prawne.

4. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Użytkownik ma w każdej chwili możliwość przerwania komunikacji z nami i/lub wycofania swojego zapytania oraz odmówienia odpowiedniego wykorzystywania swoich danych. W takim przypadku nie można kontynuować komunikacji. Wszystkie dane osobowe zapisane w ramach kontaktu są w takiej sytuacji usuwane.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą

Na podstawie RODO użytkownikowi przysługują w szczególności następujące prawa osób, których dane dotyczą:

1. Prawo do dostępu (art. 15 RODO)

Użytkownik ma prawo do żądania informacji o tym, czy przetwarzamy jego dane osobowe, czy nie. Jeżeli jego dane osobowe są przetwarzane przez nasze przedsiębiorstwo, użytkownik ma prawo do informacji o:

 • celach przetwarzania;
 • kategoriach danych osobowych (rodzaj danych), które są przetwarzane;
 • odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym jego dane są udostępniane lub mają zostać udostępnione; dotyczy to w szczególności sytuacji, w której dane zostały udostępnione lub mają zostać udostępnione odbiorcy w państwach trzecich poza obszarem obowiązywania RODO;
 • w miarę możliwości planowanym okresie przechowywania; jeżeli nie można poinformować o okresie przechowywania, należy powiadomić o kryteriach ustalenia okresu przechowywania (np. ustawowe terminy przechowywania itp.);
 • prawie użytkownika do sprostowania i usuwania dotyczących go danych, w tym o prawie do ograniczenia przetwarzania i/lub możliwości sprzeciwu (patrz również poniższe punkty);
 • istnieniu prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • pochodzeniu danych, jeżeli dane osobowe nie zostały pobrane bezpośrednio od użytkownika.

Ponadto użytkownik ma prawo do informacji, czy jego dane osobowe są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 RODO, a jeżeli tak, to jakie kryteria decydowania stanowią podstawę takiego zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub jakie skutki i zakres może mieć dla niego zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego poza obszarem zastosowania RODO, użytkownik ma prawo do informacji, czy, a jeżeli tak, to na podstawie jakich gwarancji, zapewniony jest odpowiedni poziom ochrony w rozumieniu art. 45, 46 RODO u odbiorcy danych w państwie trzecim.
Użytkownik ma prawo do żądania kopii swoich danych osobowych. Pierwsza kopia jest bezpłatna, za pozostałe kopie może zostać zażądana odpowiednia opłata.

2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Masz prawo do zażądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Twoich nieprawidłowych danych osobowych. Z uwzględnieniem celów przetwarzania masz prawo do zażądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

3. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)

Masz prawo do zażądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Twoich danych osobowych, o ile zajdzie jeden z następujących powodów:

 • dane osobowe nie są już potrzebne do celów, do których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób;
 • odwołasz zgodę, na podstawie której odbywało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie będzie istniała inna podstawa prawna do przetwarzania;
 • zgodnie z art. 21 ust. 1 lub ust. 2 RODO złożysz sprzeciw wobec przetwarzanie i w przypadku art. 21 ust. 1 RODO nie będą istniały żadne nadrzędne uzasadnione podstawy do przetwarzania; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; usunięcie danych osobowych jest wymagane do spełnienia obowiązku prawnego;
 • dane osobowe były gromadzone w odniesieniu do oferowanych usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

Jeżeli udostępniliśmy dane osobowe i jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia, to z uwzględnieniem dostępnych technologii i kosztów wdrożenia podejmujemy stosowne działania, aby poinformować osoby trzecie przetwarzające Twoje dane o tym, że również od nich żądasz usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii albo replikacji tych danych osobowych.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Masz prawo do zażądania od nas ograniczenia przetwarzania, jeżeli zajdzie jeden z poniższych warunków:

 • podważasz prawidłowość danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i zamiast usunięcia żądasz ograniczenia wykorzystywania danych osobowych;
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów, w jakich były przetwarzane, jednak osobie, której dane dotyczą są one potrzebne do wysunięcia, wykonania lub obrony roszczeń z tytułu prawa albo
 • złożyłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, póki nie jest jasne, czy uzasadnione interesy realizowane przez administratora nie przeważają nad interesami osoby, której dane dotyczą.
5. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Masz prawo do otrzymania udostępnionych nam swoich danych osobowych w uporządkowanym, zwyczajowym formacie umożliwiającym odczyt maszynowy oraz prawo do niezakłóconego przez nas przekazania tych danych innemu administratorowi, o ile:

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody według art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) albo na podstawie umowy zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera b) RODO i
 • przetwarzanie odbywa się z wykorzystaniem metod zautomatyzowanych.

Przy wykonywaniu prawa do przenoszenia danych masz możliwość zdecydowania, że dane osobowe zostaną przez nas przekazane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to wykonalne pod względem technicznym.

6. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zadań ważnych dla interesu publicznego (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) lub w celu uwzględnienia prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) można sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość. W przypadku sprzeciwu musimy zaprzestać dalszego przetwarzania danych użytkownika do wymienionych celów, chyba że:

 • występują ważne, istotne ze względu na ochronę powody przetwarzania, które przeważają interesy, prawa i wolności użytkownika lub
 • przetwarzanie jest wymagane w celu wniesienia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych.

Wykorzystywaniu danych do celów reklamy bezpośredniej można się sprzeciwić w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z reklamą bezpośrednią. W przypadku sprzeciwu musimy zaprzestać dalszego przetwarzania danych użytkownika do celów reklamy bezpośredniej.

7. Możliwości ochrony prawnej / prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Właściwym organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wymieniony w punkcie I.