Zásady ochrany osobních údajů

Domov / Zásady používání souborů cookie

Tyto zásady ochrany osobních údajů obsahují informace o tom, jak chráníme soukromí uživatelů a jak jsou osobní údaje zpracovávány na webových stránkách marbetgreen.com

I. Správce / pověřenec pro ochranu osobních údajů / dozorový orgán

Správce osobních údajů
Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na zpracování údajů:
MARBET Spółka z o
ulice Chochołowská 28
43-346 Bielsko-Biała, Polsko
tel. +48 33 81 27 100

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Pokud informace obsažené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nejsou dostatečné nebo srozumitelné, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:
Grzegorz Krawiec
MARBET Spółka z o
ulice Chochołowská 28
43-346 Bielsko-Biała, Polsko
e-mailem: rodo@marbet.com.pl
tel. +48 790 215 608

Příslušný dozorový úřad
Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů
ulice Ceny 2
00-193 Varšava, Polsko
webová stránka: www.uodo.gov.pl

II. Definice

Definice vyplývají z Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecná Nařízení o ochraně osobních údajů“ nebo „GDPR“).

III. Obecná pravidla/informace

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje uživatelů webových stránek obecně shromažďujeme a používáme pouze v rozsahu nezbytném pro poskytování a poskytování našich služeb a pro zobrazení našich webových stránek.
Osobní údaje mohou být zpracovávány pouze pro jiné účely:

 • po obdržení souhlasu uživatele,
 • jde-li o zpracování pro účely plnění smlouvy nebo
 • ochrana oprávněných zájmů s výjimkou případů, kdy tyto účely a zájmy převažují zájmy nebo základními právy a svobodami subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů.

Výjimkou jsou případy, kdy zpracování údajů umožňuje zákon.

2. Právní základ

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů, je právním základem zpracování čl. 6 sekce 1 písmeno GDPR.
Při zpracování osobních údajů v rámci plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, je právním základem čl. 6 sekce 1 písmeno b GDPR. To platí i pro zpracování potřebné k provedení předsmluvních činností.
Pokud jsou osobní údaje zpracovávány za účelem plnění právní povinnosti, které se na nás vztahuje, je právním základem čl. 6 sekce 1 písmeno c GDPR.
Zpracování údajů za účelem ochrany oprávněných zájmů Správce nebo třetí strany probíhá podle čl. 6 sekce 1 písmeno f GDPR a zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů nepřevažují nad výše uvedenými zájmy.

3. Získání souhlasu/právo odvolat souhlas

Souhlas podle čl. 6 sekce 1 písm. a GDPR se zpravidla získává elektronicky.
Souhlas se vyjadřuje zaškrtnutím příslušného políčka, které slouží jako dokumentace souhlasu. Svůj souhlas můžete s budoucí účinností kdykoli odvolat. Případné odstoupení zašlete na kontaktní údaje uvedené v bodě. A na údajích Správce nebo pověřence pro ochranu osobních údajů.

4. Příjemci osobních údajů

K provozování našich webových stránek někdy pověřujeme externí poskytovatele služeb, kteří v rámci poskytování služeb jednají naším jménem a v souladu s našimi pokyny (zpracovatel dat). Tito poskytovatelé služeb mohou v rámci poskytování služeb přijímat osobní údaje nebo s nimi přijít do styku, a jsou tedy třetími stranami nebo příjemci ve smyslu GDPR.
V takovém případě zajistíme, aby naši poskytovatelé služeb poskytli náležité záruky, že mají k dispozici vhodná technická a organizační opatření a zpracovávají údaje způsobem, který je v souladu s požadavky tohoto nařízení a zajistí ochranu práv subjektů údajů (viz čl. 28 GDPR).
Pokud jsou osobní údaje předávány třetím stranám a/nebo příjemcům jiným způsobem než za účelem zpracování v rámci objednávky, zajišťujeme, aby se tak dělo pouze v souladu s požadavky GDPR (např. čl. 6 odst. 4) GDPR) a pouze pokud existuje vhodný právní základ (např. čl. 6 odst. 4 GDPR).

5. Zpracování dat v tzv třetí země

Osobní údaje jsou obecně zpracovávány v EU nebo v Evropském hospodářském prostoru („EHP“).
Pouze ve výjimečných případech (např. v souvislosti s využíváním služeb poskytovatelů služeb ze segmentu webové analýzy) mohou být přenášeny tzv. informace. třetí země. Třetí země jsou země, které nepatří do Evropské unie a/nebo nemají podepsanou smlouvu o členství v Evropském hospodářském prostoru, ve které nelze předpokládat odpovídající úroveň ochrany údajů v souladu se standardy EU.
Pokud předávané informace zahrnují i osobní údaje, před takovým předáním zajistíme, aby byla v dané třetí zemi nebo u daného příjemce ve třetí zemi zajištěna odpovídající úroveň ochrany údajů. To může vyplývat z tzv. „rozhodnutí o přiměřenosti“ Evropské unie nebo může být poskytnuto na základě tzv. „standardních smluvních doložek EU“.

6. Vymazání dat a doba uložení

Osobní údaje subjektu údajů jsou vymazány nebo zablokovány, pokud neexistuje účel jejich zpracování. Uchovávání při absenci účelu zpracování probíhá pouze tehdy, pokud je to stanoveno evropským nebo národním zákonodárcem na základě nařízení EU, zákonů nebo jiných ustanovení, kterým naše společnost podléhá (např. případ oprávněných skladovacích zájmů, např. během promlčecích lhůt pro právní obranu proti jakýmkoli nárokům). Údaje budou rovněž zablokovány nebo vymazány po uplynutí doby uchování stanovené ve výše uvedených standardech, pokud nebude potřeba údaje nadále uchovávat pro účely uzavření smlouvy nebo pro jiné účely.

IV. Prohlížení webových stránek

1. Účel a právní základ

Při prohlížení našich webových stránek odešle prohlížeč na vašem koncovém zařízení na náš webový server následující údaje a dočasně je uloží (dále jen „data protokolu“) bez vaší účasti:

 • informace o typu a použité verzi prohlížeče;
 • operační systém uživatele;
 • váš poskytovatel internetových služeb;
 • IP adresa uživatele (bez osobních údajů);
 • datum a čas přístupu;
 • webové stránky, ze kterých systém uživatele vstupuje na naše webové stránky;
 • webové stránky, které jsou přístupné z vašeho systému prostřednictvím našich webových stránek;
 • uživatelská navigace na našem webu.

Právním základem pro zpracování IP adresy a dalších údajů uvedených výše je čl. 6 sekce 1 písmeno f) GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených účelů zpracování. Pokud je prezentace použita k přípravě smlouvy, je právním základem zpracování čl. 6 sekce 1 písmeno b) GDPR.

2. Příjemci dat / kategorie příjemců dat

Údaje nejsou předávány osobám. Třetí.

3. Vymazání dat a doba uložení

IP adresa je uložena po dobu 30 dnů a poté automaticky odstraněna.
S ohledem na údaje jako: typ/verze prohlížeče, použitý operační systém, URL adresa (předtím navštívené stránky), název hostitele počítače, ze kterého byl přístup proveden (IP adresa), čas odeslání dotazu na server , více informací o jejich zpracování naleznete v bodě VI.2..

4. Možnost námitky a výmazu

Zaznamenávání logových dat pro poskytování webové stránky a jejich ukládání do logovacích souborů v rámci uvedených limitů je nezbytné pro provoz webové stránky. Uživatel nemá možnost vznést námitku.
Pro zpracování logových dat pro analytické účely platí různá pravidla, jak vyplývají z bodu. VIII, v závislosti na aktuálně používaném nástroji webové analýzy nebo typu analýzy dat (osobní/anonymizované/pseudonymizované).

 

V. Používání souborů cookie

1. Účel a právní základ

Naše webové stránky používají soubory cookie. Cookies jsou textové soubory, které se ukládají do vašeho zařízení (notebooku, tabletu, smartphonu atd.), když navštívíte naše webové stránky. Soubor cookie ukládá informace týkající se konkrétního zařízení, které používáte. Takový soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jednoznačně identifikovat prohlížeč, když se vrátí na webovou stránku. To však neznamená, že jsme přímo informováni o vaší totožnosti.

Používání souborů cookie slouží k následujícím účelům v závislosti na kategorii souborů cookie:

 • Nezbytné. Účelem používání těchto souborů cookie je zjednodušit používání webových stránek uživateli. Některé funkce našeho webu nejsou dostupné bez použití souborů cookie (např. pro zobrazení našich webových stránek/funkcí, které chcete používat, pro zapamatování vaší registrace v oblasti přihlášení atd.). Pro jejich použití je nutné znovu rozpoznat prohlížeč i po přechodu na jiný web. Uživatelská data se nepoužívají k vytváření uživatelských profilů. Mezi používané cookies patří zejména zpracování následujících kategorií osobních údajů: uživatelské vstupy (pro zapamatování vstupních údajů na několika podstránkách), autentizační údaje (k identifikaci uživatele po registraci pro získání přístupu k autorizovanému obsahu při dalších návštěvách), zabezpečení- relevantní události (např. detekce více neúspěšných pokusů o přihlášení), data pro přehrávání multimediálního obsahu.
 • Předvolby. Umožňují nám vzít v úvahu vaše skutečné nebo vnímané preference týkající se pohodlného používání našich webových stránek (např. zobrazování našich webových stránek v jazyce vhodném pro uživatele). Mezi používané cookies patří zejména zpracování kategorií osobních údajů souvisejících s úpravou uživatelského rozhraní, které nejsou spojeny s trvalým identifikátorem (např. aktivní výběr jazyka nebo konkrétní zobrazení vyhledávacích dotazů).
 • Statistický. Umožňují nám vytvářet anonymní statistiky o využívání našich služeb, abychom je přizpůsobili vašim potřebám (např. můžeme určit, jak naše webové stránky ještě lépe přizpůsobit uživatelským zvyklostem). Mezi používané cookies patří zejména zpracování následujících kategorií osobních údajů souvisejících s pseudonymizací uživatelských profilů s informacemi o používání našich webových stránek, mezi které patří typ/verze prohlížeče, použitý operační systém, URL odkazující stránky, název hostitele přistupujícího počítače, IP adresa, čas požadavku serveru, individuální ID uživatele, spouštěné události na webu. Vaše uživatelské ID propojíme s dalšími vašimi údaji (např. jméno, e-mailová adresa atd.) pouze s vaším výslovným souhlasem. Nemůžeme o vás vyvozovat žádné závěry pouze na základě vašeho uživatelského ID.
 • Reklamní. Umožňují nám zobrazovat reklamní obsah, který je pro vás relevantní, na základě analýzy vašeho vzoru používání. Můžeme také sledovat váš způsob používání napříč různými weby, prohlížeči nebo koncovými zařízeními pomocí ID uživatele (jedinečného identifikátoru). Mezi používané cookies patří zejména zpracování následujících kategorií osobních údajů souvisejících s pseudonymizací uživatelských profilů s informacemi o používání našich webových stránek, mezi které patří: IP adresa, individuální uživatelské ID, potenciální zájem o produkty, spouštěné události na webové stránce. Vaše uživatelské ID propojíme s dalšími vašimi údaji (např. jméno, e-mailová adresa atd.) pouze s vaším výslovným souhlasem. Nemůžeme o vás vyvozovat žádné závěry pouze na základě vašeho uživatelského ID. Kde je to vhodné, sdílíme vaše uživatelské ID a související profily použití s třetími stranami prostřednictvím poskytovatelů reklamních sítí.

Právním základem pro používání technicky nezbytných souborů cookie je čl. 6 sekce 1 písmeno b GDPR, a může být také čl. 6 sekce 1 písmeno f GDPR, což znamená, že vaše údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, kterým je umožnit vám nepřerušované používání našich webových stránek.
Právním základem pro používání souborů cookie k nastavení preferencí pro statistické a marketingové účely je váš souhlas podle čl. 6 sekce 1 písmeno GDPR.
Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat/upravit s účinností do budoucna, aniž by to mělo vliv na platnost zpracování založeného na souhlasu až do odvolání. Odstraněním příslušných zaškrtnutí můžete snadno odvolat svůj souhlas s příslušnými účely zpracování.

2. Příjemci dat / kategorie příjemců dat

Pro zpracování údajů pomocí souborů cookie využíváme ke zpracování údajů o používání specializované poskytovatele služeb, zejména z oblasti internetového marketingu. Tito poskytovatelé služeb zpracovávají vaše údaje naším jménem jako zpracovatele a v každém případě podléhají smluvním závazkům v souladu s čl. 28 GDPR. Pokud jste souhlasili se zpracováním pro marketingové účely, můžeme sdílet vaše uživatelské ID a související uživatelské profily s třetími stranami prostřednictvím poskytovatelů reklamních sítí.

3. Vymazání dat a doba uložení

Cookies se ukládají na koncovém zařízení uživatele (mobilní zařízení / počítač) a odtud se přenášejí na naše webové stránky. Rozlišují se tzv. perzistentní a session cookies. Soubory cookie relace se ukládají po dobu trvání relace prohlížeče a jsou vymazány, když prohlížeč zavřete. Trvalé soubory cookie nejsou po ukončení dané relace prohlížeče vymazány nebo jsou uloženy na koncovém zařízení uživatele po delší dobu.

4. Možnost námitky a výmazu

Při návštěvě našich webových stránek jsou uživatelé informováni o používání cookies a o tomto prohlášení o ochraně údajů prostřednictvím informačního banneru. Prostřednictvím banneru je rovněž získán souhlas uživatele se zpracováním osobních údajů použitých v této souvislosti.
Uživatel má plnou kontrolu nad používáním a ukládáním cookies. Obecně můžete deaktivovat nebo omezit přenos souborů cookie změnou nastavení prohlížeče. Soubory cookie, které již byly uloženy, lze kdykoli smazat. To lze také provést automaticky. Pokud jsou soubory cookie pro náš web deaktivovány, nebudete moci využívat všechny jeho funkce v plném rozsahu.

VI. Webová analýza / sociální pluginy

K optimalizaci našich webových stránek a jejich přizpůsobení měnícím se zvyklostem a technickým podmínkám našich uživatelů používáme takzvané nástroje pro analýzu webu. Kontrolujeme, jaké prvky uživatelé navštěvují, zda informace, které hledají, lze snadno najít atd. Na našich webových stránkách a online nabídkách provádíme analýzy nebo používáme následující nástroje pro analýzu webu. Na naše webové stránky jsme také integrovali tlačítka na obrazovce („pluginy“) sociálních sítí. Tyto plug-iny poskytují různé funkce, jejichž předmět a rozsah určuje správce sociální sítě. Vezměte prosím na vědomí, že IP adresa vaší relace prohlížeče může být spojena s vaším vlastním profilem na dané sociální síti, pokud jste k ní v daném okamžiku přihlášeni. Vaše návštěva našich webových stránek může být také propojena s vaším profilem na sociální síti, pokud je uživatel rozpoznán pomocí souboru cookie sociální sítě, který byl dříve nastaven a je stále uložen ve vašem počítači.

1. Analýza dat protokolu

Data protokolu se používají pouze anonymně pro analytické účely a zejména neexistuje žádná souvislost s osobními údaji uživatele a/nebo IP adresou nebo souborem cookie. Tato analýza dat protokolu nepodléhá ustanovením o ochraně údajů GDPR.

2. Google Analytics

Za účelem přizpůsobení obsahu našich webových stránek preferencím uživatelů a jejich průběžné optimalizace (tj. statistiky a reklamní soubory cookie), podle čl. 6 sekce 1 písmeno GDPR, používáme Google Analytics, Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, California 94043, USA („Google“) – analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. ('Google'). V této souvislosti se vytvářejí pseudonymizované uživatelské profily a používají se soubory cookie. Soubor cookie generuje následující informace týkající se používání této webové stránky:

 • typ/verze prohlížeče,
 • použitý operační systém,
 • URL adresa (dříve navštívené stránky),
 • název hostitele počítače, ze kterého došlo k zadání (IP adresa),
 • čas odeslání dotazu na server.

Tyto informace se používají k analýze používání našich webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitě na těchto webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu za účelem provádění průzkumu trhu a přizpůsobení obsahu těchto webových stránek preference uživatelů. IP adresy jsou anonymizovány, aby je nebylo možné přiřadit (tzv. IP maskování).

Svůj souhlas s instalací cookies můžete spravovat prostřednictvím nastavení; upozorňujeme však, že v případě neudělení nebo odvolání souhlasu nebude možné využívat všechny funkcionality tohoto webu v plném rozsahu. Kromě toho můžete společnosti Google zabránit ve shromažďování a zpracování údajů shromážděných prostřednictvím souborů cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Více informací o ochraně údajů s ohledem na Google Analytics naleznete na webových stránkách Google Analytics.

3. Google Remarketing

Používáme remarketingové nástroje poskytované společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Tyto nástroje umožňují nasměrovat reklamní materiály na uživatele navštěvující partnerské weby Google, kteří již náš web použili a projevili zájem o naši nabídku. Reklama se zobrazuje pomocí cookies. Soubory cookie umožňují analyzovat chování uživatele při návštěvě webu a následně získané informace použít k doporučení konkrétních produktů a k prezentaci vyhrazených reklam.
Uživatelé, kteří nemají zájem dostávat vyhrazenou reklamu, mohou deaktivovat používání souborů cookie společností Google návštěvou webové stránky https://www.google.pl/settings/ads/onweb.
Používáním naší nabídky souhlasíte se zpracováním získaných uživatelských údajů společností Google způsobem a za účelem popsaným výše. Rádi bychom upozornili, že společnost Google uplatňuje samostatné pokyny pro ochranu údajů. Za takové pokyny a postupy neneseme odpovědnost.

4. Facebook pixel

Facebook pixel, který nám umožňuje sledovat aktivity na našem webu a na tomto základě zobrazovat informace o produktech přizpůsobené vašim potřebám (tj. reklamní soubory cookie).
Informace o tom, jak to funguje, najdete na facebookových stránkách: https://www.facebook.com/about/privacy
Pixel se chová jako pseudonym, což znamená, že nevytváří žádný přímý odkaz na žádné osobní údaje o vás.
Možnost odhlášení. Svůj souhlas s používáním Facebook Pixelu můžete upravit:

 1. Změna nastavení pro jednotlivé kategorie souborů cookie,
 2. Uživatelé s účtem na Facebooku, jak je popsáno v odkazu níže: https://www.facebook.com/about/basics/advertising/ad-preferences
 3. Kdokoli se může odhlásit ze zobrazování zájmově orientované reklamy poskytované Facebookem nebo jeho přidruženými společnostmi prostřednictvím European Interactive Digital Advertising Alliance (výběr odhlášení) kliknutím na odkaz níže: http://www.youronlinechoices.com/pl/yourelections.

Po odstranění blokování souborů cookie budou data znovu shromažďována pixelem Facebooku.

VII. Kontaktní formulář a e-mailový kontakt

Na našem webu je kontaktní formulář, pomocí kterého nás můžete kontaktovat elektronicky. Pokud uživatel tuto možnost využije, budou nám data zadaná do vstupních polí přenesena a uložena.
Případně nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy uvedené na našich webových stránkách. V takovém případě budou osobní údaje uživatele uvedené v emailu uloženy. Údaje nejsou nikdy předávány třetím stranám, s výjimkou případů, kdy potřebujeme kontaktovat třetí strany za účelem vyřízení vašeho dotazu.

1. Účel a právní základ

Údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem zvážení daného dotazu nebo potřeb uživatele. Ostatní údaje shromážděné při odesílání slouží k zamezení zneužití kontaktního formuláře a k zajištění bezpečnosti našich technických informačních systémů.
Právním základem je čl. 6 sekce 1 písmeno f) GDPR nebo čl. 6 sekce 1 písm. b) GDPR. Náš oprávněný zájem na zpracování údajů vyplývá z účelu odpovídat na vaše dotazy a řešit případné problémy.

2. Příjemci dat / kategorie příjemců dat

Ve výjimečných případech jsou vaše údaje zpracovávány naším jménem subdodavatelskými společnostmi. Tyto společnosti vybíráme s největší péčí, podrobujeme je auditům a v uzavřené smlouvě je zavazujeme k dodržování ustanovení obsažených v čl. 28 GDPR.

3. Vymazání dat a doba uložení

Veškeré osobní údaje, které jsme od vás získali v rámci dotazů prostřednictvím těchto webových stránek nebo e-mailem, jsou uchovávány do doby vyřízení žádosti a nejpozději po jejím uzavření smazány nebo anonymizovány.
V případě uplatnění práv subjektů údajů podle GDPR budou osobní údaje uchovávány po dobu 3 let od poskytnutí konečné odpovědi, abychom mohli prokázat, že jsme vám poskytli vyčerpávající informace a že byly splněny zákonné požadavky. .

4. Možnost námitky a výmazu

Máte možnost kdykoli ukončit komunikaci s námi a/nebo stáhnout svůj dotaz a odmítnout vhodné použití vašich údajů. V tomto případě komunikace nemůže pokračovat. Všechny osobní údaje uložené v rámci kontaktu jsou v takové situaci vymazány.

VIII. Práva subjektů údajů

Uživatel má v souladu s GDPR zejména následující práva subjektů údajů:

1. Právo na přístup (článek 15 GDPR)

Máte právo požadovat informaci, zda Vaše osobní údaje zpracováváme či nikoli. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány naší společností, máte právo na informace o:

 • účely zpracování;
 • kategorie osobních údajů (typ údajů), které jsou zpracovávány;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jsou nebo mají být zpřístupněny jeho údaje; to platí zejména pro situaci, kdy údaje byly nebo mají být zpřístupněny příjemci ve třetích zemích mimo oblast působnosti GDPR;
 • pokud je to možné, plánovanou dobu skladování; nelze-li dobu uložení sdělit, musí být uvedena kritéria pro stanovení doby uložení (např. zákonné doby uložení atd.);
 • právo uživatele na opravu a výmaz údajů, které se ho týkají, včetně práva na omezení zpracování a/nebo možnosti vznést námitku (viz také následující body);
 • existence práva podat stížnost u dozorového úřadu;
 • původ údajů, pokud osobní údaje nebyly shromážděny přímo od uživatele.

Uživatel má dále právo na informaci, zda jeho osobní údaje podléhají automatizovanému rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR, a pokud ano, jaká rozhodovací kritéria tvoří základ pro takové automatizované rozhodování nebo jaké dopady a rozsah na něj může mít automatizované rozhodování.
Pokud jsou osobní údaje předávány do třetí země mimo oblast působnosti GDPR, má uživatel právo být informován o tom, zda a pokud ano, na základě jakých záruk, odpovídající úroveň ochrany ve smyslu čl. 45, 46 GDPR u příjemce údajů ve třetí zemi.
Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů. První kopie je zdarma, za další kopie může být účtován příslušný poplatek.

2. Právo na opravu údajů (článek 16 GDPR)

Máte právo nás požádat o okamžitou opravu jakýchkoli nepřesných osobních údajů, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů.

3. Právo na výmaz údajů (článek 17 GDPR)

Máte právo požadovat, abychom okamžitě vymazali vaše osobní údaje, pokud nastane jeden z následujících důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné ve vztahu k účelům, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • odvoláte souhlas, na jehož základě bylo zpracování provedeno v souladu s čl. 6 sekce 1 písmeno a nebo umění. 9 sekce 2 písm GDPR a nebude existovat žádný jiný právní základ pro zpracování;
 • v souladu s čl. 21 sekce 1 nebo oddíl 2 GDPR vznesete námitku proti zpracování a v případě čl. 21 sekce 1 GDPR neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; osobní údaje byly zpracovávány protiprávně; výmaz osobních údajů je nutný pro splnění zákonné povinnosti;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti se službami informační společnosti nabízenými v souladu s čl. 8 sekce 1 GDPR.

Pokud jsme poskytli osobní údaje a jsme povinni je smazat, s přihlédnutím k dostupným technologiím a nákladům na implementaci, přijmeme vhodná opatření, abychom informovali třetí strany zpracovávající vaše údaje, že také požadujete, aby vymazaly všechny odkazy na tyto osobní údaje nebo kopie či repliky. těchto osobních údajů.

4. Právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR)

Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování, pokud platí jedna z následujících podmínek:

 • zpochybňujete přesnost osobních údajů;
 • zpracování je protiprávní a místo výmazu požadujete omezení použití osobních údajů;
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely, pro které byly zpracovány, ale potřebuje je subjekt údajů pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo
 • vznesl jste námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 sekce 1 GDPR, pokud není zřejmé, zda oprávněné zájmy sledované správcem převažují nad zájmy subjektu údajů.
5. Právo na přenos údajů (článek 20 GDPR)

Máte právo získat vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, obvyklém, strojově čitelném formátu a právo na to, aby byly naše údaje předány jinému správci bez zasahování, za předpokladu, že:

 • zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 sekce 1 písmeno a) nebo umění. 9 sekce 2 písm a) nebo na základě smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR i
 • zpracování se provádí pomocí automatizovaných metod.

Při uplatnění svého práva na přenositelnost údajů se můžete rozhodnout, že vaše osobní údaje předáme přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

6. Právo vznést námitku (článek 21 GDPR)

V případě zpracování osobních údajů pro plnění úkolů důležitých pro veřejný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR) nebo pro zohlednění oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) , můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů s účinností do budoucna. V případě námitky musíme ukončit další zpracování vašich údajů pro uvedené účely, pokud:

 • existují závažné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami uživatele popř
 • zpracování je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Proti použití vašich údajů pro účely přímé reklamy můžete kdykoli s účinkem do budoucna vznést námitku; to platí i pro profilování, pokud souvisí s přímou reklamou. Pokud vznesete námitku, musíme zastavit další zpracování vašich údajů pro účely přímé reklamy.

7. Možnosti právní ochrany / právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu odpovědného za ochranu údajů. Příslušným dozorovým úřadem v Polsku je prezident Úřadu pro ochranu osobních údajů, uvedený v bodě I.